Home / Heat Pump Blog / Industrie nieuws / Industrieblog / EPEE verwelkomt de Europese verwarmings- en koelingsstrategie

EPEE verwelkomt de Europese verwarmings- en koelingsstrategie

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2016-06-03      Oorsprong:aangedreven

Het Europees Partnerschap voor Energie en Milieu heeft de allereerste alomvattende strategie van de Europese Commissie voor verwarming en koeling verwelkomd.

De Europese Commissie heeft de eerste strategie gepresenteerd om de verwarming en koeling van gebouwen en industrieën te optimaliseren, een sector die verantwoordelijk is voor 50% van het jaarlijkse energieverbruik van de EU.

Andrea Voigt, directeur-generaal van EPEE, zei: 'Deze strategie is een welkome impuls voor onze sector', aldus Andrea Voigt, directeur-generaal van EPEE.'Aangezien verwarming en koeling een groot deel van het Europese energieverbruik vormen, is het logisch dat er een sterke focus op deze sector ligt, en deze strategie had daarom al veel eerder moeten plaatsvinden.'

In een verklaring zei EPEE: 'De Strategie bevat veel positieve elementen, zoals het pleiten voor een technologieneutrale aanpak, het beweren dat de consument centraal moet staan ​​in deze Strategie, en het benadrukken van de noodzaak van aantrekkelijke financiering om gebouwen op de juiste manier te renoveren. .

Wat is de eerste verwarmings- en koelingsstrategie en wat is het doel ervan?

De EU-strategie voor verwarming en koeling is het eerste EU-initiatief dat zich richt op de energie die wordt gebruikt voor verwarming en koeling in gebouwen en de industrie, die 50% van het jaarlijkse energieverbruik van de EU voor zijn rekening neemt.Door de sector slimmer, efficiënter en duurzamer te maken, zullen de energie-importen en de afhankelijkheid afnemen, zullen de kosten dalen en zullen de emissies afnemen.De strategie is een sleutelactie van de Kaderstrategie voor de Energie-unie en zal bijdragen aan het verbeteren van de energiezekerheid van de EU en aan het aanpakken van de post-COP 21-klimaatagenda.

Waar staat Europa op het gebied van verwarming en koeling?

Momenteel de hele sector goed voor 50% van de jaarlijkse energie van de EU consumptie;het is verantwoordelijk voor 13% van het olieverbruik en 59% van het totale gasverbruik in de EU (alleen voor direct gebruik) – wat neerkomt op 68% van alle gasimport. Dit is zo omdat:

 • Europese gebouwen zijn oud, wat verschillende problemen met zich meebrengt, waaronder:

o Bijna de helft van de gebouwen in de EU heeft ketels die vóór 1992 zijn geïnstalleerd, met een rendement van minder dan 60%.

o 22% van de gasboilers, 34% van de directe elektrische verwarmingsketels, 47% van de olieketels en 58% van de kolenketels zijn ouder dan hun technische levensduur.

De renovatie van bestaande gebouwen kan leiden tot een lager energieverbruik;het renovatiepercentage ligt momenteel echter onder de 1%.

 • Hernieuwbare energiebronnen worden in de sector niet veel gebruikt: Aardgas is de grootste primaire energiebron voor verwarming en koeling (46%), gevolgd door steenkool (ongeveer 15%), biomassa (ongeveer 11%), stookolie (10%), kernenergie (7%) en een aantal hernieuwbare energiebronnen. energiebronnen (wind, PV en waterkracht, ongeveer 5%).Andere hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie (thermische energie), omgevingswarmte en geothermische energie zijn samen goed voor 1,5%, en andere fossiele brandstoffen voor 4%.De totale hernieuwbare energie is goed voor 18% van het primaire energieverbruik in de verwarmings- en koelingssector en er is een aanzienlijk potentieel om dit aandeel te vergroten.

 • Er wordt te veel energie verspild: de hoeveelheid warmte die door industriële processen wordt geproduceerd en in de atmosfeer of in het water in de EU wordt verspild, wordt geschat op voldoende om de volledige verwarmingsbehoeften van de EU in residentiële en tertiaire gebouwen te dekken[1].

Wat staat er in de Strategie?

Om de energielekkage uit gebouwen te verminderen, de efficiëntie te maximaliseren en het aandeel hernieuwbare energiebronnen te vergroten, identificeert de EU-strategie voor verwarming en koeling de volgende acties:

1) Maak het renoveren van gebouwen eenvoudiger

 • Ontwikkeling van een instrumentarium met maatregelen om de renovatie van gebouwen met meerdere appartementen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door middel van moderne verwarmings- en koelingsapparatuur (zoals warmtepompen) en isolatiematerialen, en advies over de te volgen stappen

 • Betere kostendeling, zodat zowel huurders als eigenaren kunnen profiteren van de investeringen die zijn gedaan om oude gebouwen en appartementen te renoveren, of om hun oude verouderde verwarmingssystemen te vervangen door nieuwe, efficiënte systemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen of verwarming afkomstig van slimme stadsverwarmingsnetwerken van de nieuwe generatie

 • Promoten bewezen energie-efficiëntiemodellen voor openbare scholen en ziekenhuizen om autoriteiten te voorzien van praktijken over bijvoorbeeld hoe energiedienstverleners, energieprestatie- en overheidsopdrachten of oplossingen voor eigen verbruik kunnen worden gebruikt om deze gebouwen efficiënter te maken, hoe energierenovatie moet worden aangepakt en hoe verwarmings- en koelingssystemen moeten worden geïnstalleerd geleverd door schone hernieuwbare energiebronnen.Dit zal ook de kosten verlagen en de koopkracht vergroten voor bijvoorbeeld lesmateriaal, computers, voorzieningen in sporthallen, bibliotheken of bedrijfsrestaurants.

 • Verbeterde betrouwbaarheid van energieprestatiecertificaten, dat zal worden beoordeeld bij de komende herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen.Dit zal het mogelijk maken consumenten en investeerders duidelijke informatie te verschaffen over het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen en marktsignalen te creëren voor een breder gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen.

2) Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energiebronnen

Tegenwoordig is verwarming en koeling nog steeds grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen.Hernieuwbare energie is goed voor slechts 18% van het aanbod van verwarming en koeling.De strategie voor verwarming en koeling vestigt de aandacht op het feit dat energie-efficiëntie en de inzet van hernieuwbare energie elkaar aanvullen.

 • Het vergroten van het aandeel duurzame energieoplossingen in gebouwen zal worden overwogen bij de komende herzieningen van de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energieprestatie van gebouwen.

 • Financiële steun voor de inzet van technologieën voor hernieuwbare energie wordt beschikbaar gesteld via de Europese structuur- en investeringsfondsen, het EU Horizon 2020-programma voor onderzoek en ontwikkeling en het geïntegreerde strategische plan voor energietechnologie.

3) Hergebruik van energieafval uit de industrie

Industriële installaties en installaties voor energieopwekking produceren grote hoeveelheden afvalwarmte en afvalkoude, die momenteel ongebruikt in de lucht en het water terechtkomen.Er kunnen een aantal oplossingen worden geïmplementeerd:

 • Directe voeding via stadsverwarmingssystemen: Dit wordt al toegepast, bijvoorbeeld in de Zweedse stad Göteborg, waar meer dan 90% van alle appartementenblokken worden verwarmd met restwarmte van nabijgelegen industriële installaties (raffinaderijen en chemische fabrieken), afvalverbranding en warmtekrachtkoppeling (d.w.z de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte, die beide worden gebruikt) via een stadsverwarmingsnetwerk van 1000 km.

 • Koeling via warmtekrachtkoppeling en absorptiekoelers die warmte omzetten in koude die via een districtsnetwerk in gebouwen kan worden gebruikt.Absorptie is een proces waarbij tijdens de zomermaanden restwarmte van bijvoorbeeld afvalverbranding en raffinaderijen wordt gebruikt om verwarming om te zetten in koeling.Dit wordt al toegepast in veel stadskoelingssystemen, zoals het Weense stadskoelingssysteem, dat de warmte gebruikt die in de zomer door de WKK-afvalverbrandingsinstallatie wordt geproduceerd om koeling te leveren.

 • Ontwikkeling van infrastructuur: Nationale en lokale overheden spelen een sleutelrol bij het vaststellen van hun potentieel voor economische afvalwarmte of -koude, het creëren van de juiste regelgeving en het helpen ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is om dat potentieel te benutten.

4) Consumenten en industrieën erbij betrekken

 • Consumenten: Eigenaars, huurders, exploitanten van gebouwen en overheidsinstanties moeten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de renovatie van gebouwen, efficiënte en hernieuwbare opties voor de levering van verwarming/koeling en over het besparen van energie door middel van geavanceerde meters, facturering, realtime controle van verwarming en koeling en automatisering, capaciteitsopbouw om te begrijpen wat ze kunnen doen, hoe ze hun projecten kunnen structureren en de toegang tot financiering veilig kunnen stellen.

 • Industrie: In 2012 was de industrie verantwoordelijk voor een vierde van het totale eindenergieverbruik van de EU, waarvan het grootste deel (73%) werd gebruikt voor verwarming en koeling.

Verbeteringen in de energie-efficiëntie voor verwarming en koeling in energie-intensieve industrieën kunnen op drie manieren worden bereikt: (1) verbeteringen in industriële processen, (2) warmte-integratie tussen fabrieken (en andere integratie van energie en hulpbronnen) tussen processen ter plaatse. om overtollige warmte binnen hun eigen locaties terug te winnen, vaak via industriële symbiose in industrieparken, en (3) ongebruikte lage temperatuurwarmte buiten de industriële locatie over te dragen naar nabijgelegen warmteverbruikers, zoals gemeenten, via warmtenetwerken.

Wat zullen de voordelen zijn?

De implementatie van de strategie zal voor iedereen voordelen opleveren, en meer specifiek:

 • Burgers: EU-burgers zouden profiteren van betere levensomstandigheden, comfort en gezondheid, een beter milieu waarvan zij weten dat het duurzaam is voor toekomstige generaties, en lagere maandelijkse en jaarlijkse uitgaven voor verwarming.Als uw woning bijvoorbeeld is uitgerust met een conventionele gasboiler die 20 MWh energie per jaar verbruikt, kan een nieuwe condenserende gasboiler u € 275,- per jaar besparen.Efficiënte verwarmingstoestellen op basis van hernieuwbare energie, zoals warmtepompen in combinatie met zonneboilers, kunnen dat wel de jaarlijkse uitgaven van huishoudens aan energie terugbrengen van €1500-2000 naar €300-500.Bovendien kunnen de huidige passieve consumenten minder afhankelijk worden van schommelingen in de energieprijzen en zelfs van 'prosumenten', dat wil zeggen kleine producenten van duurzame energie die hun overtollige energie op een geliberaliseerde energiemarkt kunnen verkopen.

 • Werknemers: De vervaardiging en installatie van energiezuinige en op hernieuwbare energie gebaseerde apparatuur en materialen zijn arbeidsintensieve activiteiten, die gemiddeld genomen twee keer zoveel banen creëren dan de vervaardiging en installatie van conventionele apparatuur voor energieopwekking.Energie-efficiënte goederen en diensten die in 2010 werden verkocht, creëerden ongeveer 0,9 miljoen directe banen2,4 miljoen indirecte nieuwe banen in Europa.

 • Industrie: energie de kosten kunnen met 4 tot 10 worden verlaagd% met investeringen die zichzelf in minder dan 5 jaar terugverdienen.

Bovendien zal dat ook zo zijn CO verminderen2 emissies en luchtvervuiling:

Gezien de klimaatdoelstellingen van de EU wordt verwacht dat de vraag naar verwarming en koeling in 2050 met 42% tot 56% zal dalen, met een evenredige vermindering van de CO2-uitstoot.De sector zal naar verwachting een cruciale rol spelen bij het terugdringen van de uitstoot.

Zo zal de nieuwe EU-verordening inzake energielabels en ecodesign voor ketels, die voor het eerst efficiëntieclassificaties weergeeft, naar schatting 600 TWh aan energie besparen en de energiekosten verlagen. CO2 -uitstoot met 135 miljoen ton tegen 2030.

Bovendien completeert de nieuwe Ecodesign-verordening inzake luchtverwarmingsproducten, koelproducten, hogetemperatuurproces-chillers en ventilatorconvectoren de reeks Ecodesign-eisen op het gebied van verwarming en koeling.Deze maatregelen zouden in 2030 een besparing van 5 Mtoe per jaar kunnen opleveren 9 miljoen ton CO2.

Het terugdringen van het energieverbruik en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de levering van verwarming en koeling zullen ook aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van de luchtvervuiling, vooral in stedelijke gebieden.

Wat is de rol van verwarming en koeling bij het bereiken van de doelstellingen van de EU op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie?

De EU ligt op koers om haar doelstelling van 20% hernieuwbare energie tegen 2020 te bereiken. De doelstelling van 20% energie-efficiëntie zal echter alleen worden bereikt als de huidige EU-wetgeving inzake energie-efficiëntie volledig ten uitvoer wordt gelegd.Verwarming en koeling spelen daarom een ​​sleutelrol bij het garanderen dat de doelstellingen van de EU op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie worden gehaald.

Waar staat Europa vergeleken met andere delen van de wereld?

Europa is een wereldleider op het gebied van zowel energie-efficiëntie als hernieuwbare energie:

 • Meer dan 90% van de efficiënte, hernieuwbare ketels die aan Europeanen worden verkocht en gebruikt, zijn ontwikkeld en geproduceerd door Europese bedrijven.

 • Europa heeft wereldwijd het hoogste aandeel warmtekrachtkoppeling in de elektriciteits- en warmteproductie, vóór de VS en Japan.

 • Bovendien is Europa ook de bakermat van opkomende nieuwe technologieën zoals warmtekrachtkoppeling met brandstofcellen en geothermische verwarming en koeling.De innovatieve bedrijven voor stadsverwarming en -koeling hebben geen concurrenten die hun producten en expertise kunnen vervangen, en worden in China, Zuid-Korea, Rusland en het Midden-Oosten uitgenodigd om hun unieke systemen te installeren en te exploiteren.

Wat is de langetermijnvisie?

Europa wil zijn gebouwenbestand tegen 2050 koolstofvrij maken: Dit betekent dat Europa jaarlijks ongeveer €40 miljard aan gasimporten en €4,7 miljard aan olie-importen zou besparen.Die van de EU De CO2-uitstoot zou met 30% worden verminderd en de uitgaven van burgers voor het verwarmen en koelen van hun huizen en gebouwen met 70% zou worden verlaagd. De luchtvervuiling door verwarming en koeling zou met meer dan 90% worden verminderd, waardoor daarmee samenhangende gezondheidsproblemen zouden worden geëlimineerd.

De industrie kan dezelfde kant op gaan door voordeel te halen uit de economische argumenten voor efficiëntie en nieuwe technische oplossingen. Er wordt geschat dat De industrie zou haar energieverbruik kunnen terugdringen met 4-5% in 2030 en met 8-10% in 2050 gewoon door commercieel haalbare en beschikbare oplossingen te implementeren.Het aandeel van hernieuwbare energie zou 30% bereiken en baanbrekende technologieën zouden industrieën helpen om koolstofarm te worden terwijl ze produceren productieprocessen 30-50% minder energie-intensief.

Wat zijn de volgende stappen?

De transitie naar een koolstofarm verwarmings- en koelingssysteem vereist actie van alle betrokken actoren.Dit zal worden gewaarborgd door het EU 2030-governancekader, terwijl de acties naar voren zullen worden gebracht

1. Door de wetgevende beoordelingen van:

 • De richtlijn energie-efficiëntie, de richtlijn energieprestatie van gebouwen en het initiatief voor slimme financiering van slimme gebouwen in 2016;

 • Het nieuwe ontwerp van de elektriciteitsmarkt en het voorstel voor een raamwerk voor hernieuwbare energie in 2016.

2. Door een reeks niet-wetgevende acties inbegrepen:

 • Het ontwikkelen van een instrumentarium met maatregelen om de renovatie van gebouwen met meerdere appartementen te vergemakkelijken;

 • Bevordering van bewezen energie-efficiëntiemodellen voor onderwijsgebouwen en ziekenhuizen in overheidseigendom;

 • Het werk van de BUILD UP-vaardighedencampagne uitbreiden om de opleiding voor bouwprofessionals te verbeteren, met name via een nieuwe module voor energiedeskundigen en architecten.

Bovenstaande komt oorspronkelijk uit http://www.racplus.com/news/the-european-heat-pump-market-on-the-rise/8673139.fullarticle


Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692